Hong Kong harbour

Hong Kong harbour

5,153 3

Grzegorz Giebas


Free Account, Przeclaw k. Szczecina

Hong Kong harbour

Nice weather bit cloudly, 21 of May 2008.

Nikon D300/Nikkor VR 18-200.

Living in....
Living in....
Grzegorz Giebas

Comments 3