Sigitikos gulf (Mount Athos area),

Sigitikos gulf (Mount Athos area),

2,030 1