Shape magazine

Shape magazine

1,231 4

Shape magazine

The photographer Ogor Skobelev
Make-up Irina Skobeleva
Model Natalia Gynku
http://gynku.ru


Comments 4